Algemene voorwaarden VoetbalreizenXL B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met VoetbalreizenXL B.V., tevens handelende onder de naam VoetbalreizenXL en VoetbalticketXpert.

Deze Algemene Voorwaarden zijn overgenomen van Stichting Webshop Keurmerk en zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Wij hanteren deze Algemene Voorwaarden omdat deze gebruikt dienen te worden door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 – De prijs
 • Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 – Levering en uitvoering
 • Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15 – Betaling
 • Artikel 16 – Klachtenregeling
 • Artikel 17 – Geschillen
 • Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Inhoudsopgave VoetbalreizenXL:

 • Artikel 1 – Definities specifiek voor VoetbalreizenXL
 • Artikel 2 – Aanbiedingen
 • Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
 • Artikel 4 – Uitvoering van de reis
 • Artikel 5 – Reisbescheiden
 • Artikel 6 – Wijzigingen door de opdrachtgever
 • Artikel 7 – Wijzigingen door VoetbalreizenXL
 • Artikel 8 – Indeplaatsstelling
 • Artikel 9 – Annulering door de opdrachtgever
 • Artikel 10 – Annulering door VoetbalreiznXL
 • Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 12 – Overmacht
 • Artikel 13 – Hulpverlening
 • Artikel 14 – Reissom
 • Artikel 15 – Betaling
 • Artikel 16 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 17 – Onvolkomenheden of klachten
 • Artikel 18 – Clubcards
 • Artikel 19 – Speeldata en tijden
 • Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – VoetbalreizenXL
VoetbalreizenXL B.V.
Julianaweg 141 JJ
1131 DH Volendam
Tel:  085-3036791
Ma t/m vr: 09:00 t/m 17.00 uur
Za en zo: gesloten

E-mail: info@voetbalreizenxl.nl
KVK: 76484211
BTW-nummer: NL860640516B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  g. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht*
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd*
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan*
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping*
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht*

*Let op! Artikel 6 t/m 10 zijn niet van toepassing op de evenementenbranche. Bij VoetbalreizenXL gaan dan ook de volgende voorwaarden met betrekking tot Herroepingsrecht van kracht:

Indien de consument heeft geboekt bij een reisagent kan de boeking alleen bij deze reisagent geannuleerd worden.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Het komt zo nu en dan voor dat wedstrijdkaarten vanuit de club steekproefsgewijs worden geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, dient u direct contact met ons op te nemen: wij kunnen altijd vervangende kaarten voor u regelen. Wanneer wij voor aanvang van de wedstrijd niets van u horen – en dus niet de mogelijkheid krijgen u tijdig te helpen – kunnen we niet verantwoordelijk gehouden worden voor het missen van de wedstrijd.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/). De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorst of geroyeerd.
 6. Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 7. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Webshop Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.
 8. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal aanbrengen zullen wij de ondernemer middels de nieuwsbrief op de hoogte stellen en de nieuwste voorwaarden plaatsen op onze website (www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam


Aanvullende algemene voorwaarden VoetbalreizenXL

Artikel 1 – DEFINITIES VOETBALREIZENXL
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisovereenkomst: De overeenkomst waarbij VoetbalreizenXL zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verschaffen van: een door VoetbalreizenXL van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur en tenminste één van de navolgende diensten omvat:

 • vervoer;
 • verblijf;
 • een ander niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, deel uitmakend van de reis;

Reissom: Het (totaal-)bedrag dat in rekening is of zal worden gebracht aan opdrachtgever.

Opdrachtgever: De opdrachtgever of indien zich een geval voordoet zoals omschreven in art. 9 van deze voorwaarden, de vervangende opdrachtgever.

Boekingskantoor: Het bedrijf dat tussen de opdrachtgever en VoetbalreizenXL bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.

Gewichtige omstandigheden: Omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van VoetbalreizenXL aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Vertegenwoordiger (van VoetbalreizenXL): Chauffeur, medewerk(st)er, host(ess), agent, hotelier, enz..

Toegangsbewijs: Een bewijs dat toegang geeft tot het bijwonen van een geheel evenement of een gedeelte daarvan.

Evenement: Een gebeurtenis of festiviteit zoals omschreven en/of bedoeld op de orderbevestiging of factuur.

Organisator: De partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement;

Artikel 2 – AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen en offertes van VoetbalreizenXL, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevat voor aanvaarding.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VoetbalreizenXL opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop VoetbalreizenXL haar aanbieding baseert.
 3. In geval van een kennelijke vergissing of verschrijving is VoetbalreizenXL niet gehouden aan de offerte. VoetbalreizenXL is eveneens niet gehouden aan de offerte indien het product of de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht VoetbalreizenXL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 3 – TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

 1. Er kan derhalve sprake zijn van een reisovereenkomst indien er aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Er kan derhalve ook sprake zijn van een algemene overeenkomst voor de koop van losse tickets. Ingeval van losse tickets wordt er derhalve geen reisovereenkomst gesloten.
 2. VoetbalreizenXL treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) losse tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en organisator.
 3. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van VoetbalreizenXL. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.
 4. Indien de overeenkomst direct tussen de opdrachtgever en VoetbalreizenXL tot stand is gekomen, zal de schriftelijke bevestiging van VoetbalreizenXL aan de opdrachtgever als de schriftelijke weergave van de overeenkomst gelden. Mocht deze schriftelijke weergave niet overeenkomen met hetgeen door de opdrachtgever is opgegeven, dan heeft de opdrachtgever gedurende 5 kalenderdagen na de verzenddatum van de schriftelijke weergave het recht de overeenkomst kosteloos doch schriftelijk te wijzigen of te annuleren.
 5. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze reisovereenkomst voortvloeien.
 6. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in een publicatie van VoetbalreizenXL binden VoetbalreizenXL niet.
 7. Indien in een publicatie van VoetbalreizenXL een reis wordt aangeboden waarin tevens vervoer is begrepen en de duur van de reis in dagen is vermeld, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht eventuele tijdstippen van vertrek en aankomst, bij voornoemde duur van de reis inbegrepen. De tijdstippen van vertrek zullen worden vermeld in de reisbescheiden van VoetbalreizenXL.
 8. VoetbalreizenXL draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, die of dat door derden zijn uitgegeven.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE REIS

 1. VoetbalreizenXL is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten derden in te schakelen.
 2. De opdrachtgever(s) is (zijn) verplicht alle aanwijzingen van VoetbalreizenXL en/of diens vertegenwoordiger na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte opdrachtgever. Iedere opdrachtgever dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleider van VoetbalreizenXL of diens vertegenwoordiger ter plekke te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
 3. De opdrachtgever, die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor (in sterke mate) wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door VoetbalreizenXL van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van VoetbalreizenXL in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de reisovereenkomst wordt nagekomen. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
 4. De opdrachtgever is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan VoetbalreizenXL of diens vertegenwoordiger ter plekke.
 5. Indien de opdrachtgever aan een of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen zich niet, niet tijdig of niet volledig heeft gehouden, is VoetbalreizenXL gerechtigd de eventuele meerkosten die de uitvoering van de reis tengevolge van het niet voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen met zich heeft meegebracht, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 – REISBESCHEIDEN

 1. De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk vijf kalenderdagen voor de dag van vertrek de opdrachtgever ter hand worden gesteld, althans worden toegezonden, tenzij dit redelijkerwijs van VoetbalreizenXL niet kan worden gevergd. Indien de opdrachtgever uiterlijk 3 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, meldt de opdrachtgever dit per ommegaande bij de opdrachtgever of het boekingskantoor.
 2. De opdrachtgever dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en, indien sprake is van het huren van een auto of ander voertuig, rijbewijs. De opdrachtgever is hiervoor derhalve zelf verantwoordelijk.
 3. Indien de opdrachtgever de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij VoetbalreizenXL heeft toegezegd voor dat document te zullen zorg dragen en het ontbreken daarvan ook aan haar, VoetbalreizenXL, kan worden toegerekend.
 4. Persoonsgegevens moeten door de klant duidelijk en correct worden weergegeven. Wanneer dit niet het geval is zijn de eventuele wijzigingskosten voor de klant.

Artikel 6 – WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. Tot 14 kalenderdagen voor de dag van vertrek kan de opdrachtgever schriftelijk wijziging van de reisovereenkomst verzoeken.
 2. VoetbalreizenXL deelt de opdrachtgever binnen 3 werkdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de opdrachtgever, mede of VoetbalreizenXL met de verzochte wijziging akkoord gaat. Wanneer niet binnen de gestelde termijn van 3 werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door VoetbalreizenXL, wordt verondersteld dat VoetbalreizenXL niet akkoord gaat met de gevraagde wijziging(en). De eventueel verbonden kosten aan de toegestane wijzigingen worden opdrachtgever dan (alsnog) berekend, met welke kosten opdrachtgever onvoorwaardelijk akkoord gaat.
 3. Indien de opdrachtgever het verzoek tot wijziging, ondanks afwijzing van dat verzoek door VoetbalreizenXL handhaaft, dan geldt deze handhaving als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de daartoe bestemde bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder art. 9, van toepassing zijn.

Artikel 7 – WIJZIGINGEN DOOR VOETBALREIZENXL

 1. VoetbalreizenXL kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de opdrachtgever onverwijld meedeelt. De opdrachtgever kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 2. VoetbalreizenXL kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de opdrachtgever onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. De opdrachtgever kan deze wijziging afwijzen.
 3. VoetbalreizenXL kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft VoetbalreizenXL aan op welke wijze de verhoging is berekend. De opdrachtgever kan de verhoging afwijzen.
 4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van VoetbalreizenXL en ook daadwerkelijk betaald is, zal VoetbalreizenXL – in afwijking van het bepaalde in lid 3 – de reissom niet meer verhogen.
 5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet VoetbalreizenXL onverwijld de opdrachtgever indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
 6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan VoetbalreizenXL de reisovereenkomst opzeggen. De opdrachtgever heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de opdrachtgever ingeval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.
 7. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan VoetbalreizenXL kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van VoetbalreizenXL;
  b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de opdrachtgever kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever;
  c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de opdrachtgever noch aan VoetbalreizenXL kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
 8. VoetbalreizenXL is verplicht de opdrachtgever te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van opdrachtgevers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal VoetbalreizenXL zich in redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging.

Artikel 8 – INDEPLAATSSTELLING

 1. Indien één of een deel van de aangemelde opdrachtgever(s) verhinderd is of zijn aan de reis deel te nemen, heeft (hebben) deze opdrachtgever(s) de keuze: – Ofwel VoetbalreizenXL te verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon (andere personen aangedragen door de opdrachtgever), die zelf nog geen opdrachtgever(s) in de zin van deze voorwaarden is (zijn) en die in de plaats van de opdrachtgever(s) aan de reis kan (kunnen) deelnemen. – Ofwel de reisovereenkomst(en) te annuleren. Deze vervangende persoon of personen dienen door de reeds bekende opdrachtgever te worden aangemeld.
 2. De in het vorige artikellid bedoelde vervanging van de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk op de navolgende voorwaarden:
  a. De vervangende opdrachtgever voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden.
  b. De opdrachtgever dient het verzoek tot vervanging uiterlijk 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek in bij VoetbalreizenXL dan wel in ieder geval zo tijdig dat VoetbalreizenXL nog de nodige handelingen en formaliteiten kan verrichten om de vervanging doorgang te laten vinden.
  c. Een deugdelijke uitvoering van de reis zich niet tegen een dergelijke vervanging verzet.
  d. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen de indeplaatsstelling.

Artikel 9 – ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. In geval van annulering door opdrachtgever, blijft de opdrachtgever de volledige reissom aan VoetbalreizenXL verschuldigd. Indien het voor VoetbalreizenXL echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat VoetbalreizenXL de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal VoetbalreizenXL de reissom voor zover mogelijk aan u restitueren, onder aftrek van de kosten die VoetbalreizenXL heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat ziet op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk.
 2. Vanaf vijf dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%. We vragen u een annulering schriftelijk (per e-mail) door te geven. We zullen binnen twee werkdagen reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een opgave van de annuleringskosten te ontvangen.
 3. De datum van ontvangst door VoetbalreizenXL van de schriftelijke annulering wordt beschouwd als annuleringsdatum.
 4. De werkdagen en kantooruren van VoetbalreizenXL zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. E-mail- of andere berichten, die worden ontvangen bij VoetbalreizenXL gedurende de tijd dat het kantoor van VoetbalreizenXL is gesloten worden beschouwd te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag daarop volgende.

Artikel 10 – ANNULERING DOOR VOETBALREIZENXL

 1. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de datum van het vertrek tot stand is gekomen en de opdrachtgever de volledige reissom op de dag van vertrek nog niet heeft voldaan, heeft VoetbalreizenXL het recht de reis met onmiddellijke ingang te annuleren. Een en ander onverminderd het recht van VoetbalreizenXL op de volledige betaling van de reissom door de opdrachtgever.
 2. VoetbalreizenXL kan de reisovereenkomst voorts annuleren wegens gewichtige redenen of omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang.
 3. VoetbalreizenXL heeft in het bijzonder het recht de overeenkomst tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang te annuleren, indien het aantal opdrachtgevers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal opdrachtgevers voor bedoelde reis. VoetbalreizenXL zal dan aan opdrachtgever het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk restitueren. Op enige (schade-)vergoeding zal opdrachtgever geen recht kunnen laten gelden.
 4. VoetbalreizenXL heeft vanwege een fluctuerende beschikbaarheid van wedstrijdtickets het recht om een geboekt arrangement tot 3 weken voor vertrek te annuleren. De wederpartij kan vervolgens kiezen tussen een volledige restitutie of een switch naar een andere wedstrijd met eventuele bijbetaling of restitutie. VoetbalreizenXL is niet verantwoordelijk voor externe kosten die zijn gemaakt met betrekking tot het arrangement.

Artikel 11 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De reisovereenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW wordt uitgesloten van het herroepingsrecht. De opdrachtgever kan derhalve geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Eveneens wordt het herroepingsrecht van de opdrachtgever op de overeenkomst met betrekking tot vrijetijdsbesteding uitgesloten. Dit heeft derhalve betrekking op de losse tickets. De bedenktijd van 14 dagen waarbij de overeenkomst zonder opgave van redenen kan worden ontbonden geldt derhalve niet. Losse tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op de losse tickets.

Artikel 12 – OVERMACHT

 1. VoetbalreizenXL schiet niet toerekenbaar tekort in haar verplichtingen uit hoofde van de reisovereenkomst, indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht.
 2. Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van VoetbalreizenXL is die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van VoetbalreizenXL kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: ziekte van personeel, werkstaking, defecte machines, gebrek aan grondstoffen, epidemieën, computervirussen, bedrijfsstoringen, storm, brand, waterschade, oorlog(gevaar), rellen, in- en uitvoerbelemmeringen, wegblokkades, verhoging van tolgelden evenals alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege en alle belemmeringen of nalatigheden, (mede) veroorzaakt door onvolledige, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van de verplichtingen jegens VoetbalreizenXL door de door deze ingeschakelde derden, van wie VoetbalreizenXL in haar bedrijfsuitoefening afhankelijk is, waaronder het bezorgen en/of afleveren van toegangsbewijzen, reisdocumenten en dergelijke, ongeacht de reden of de oorzaak daarvan.
 3. Indien VoetbalreizenXL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is VoetbalreizenXL gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 – HULPVERLENING

 1. 1. VoetbalreizenXL heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende opdrachtgever naar haar beste kunnen te helpen.
  2. Eventueel in verband met lid 1 te maken kosten zullen door opdrachtgever aanstonds worden vergoed aan VoetbalreizenXL.

Artikel 14 – REISSOM

 1. De gepubliceerde reissom geldt per opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende publicatie.
 2. Prijsopgaven van de reissom worden steeds gedaan op basis van de op datum van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen. Prijsopgaven van de reissom zijn er tevens op gebaseerd dat VoetbalreizenXL de reisovereenkomst kan uitvoeren zonder enige stagnatie.
 3. Indien één of meerdere kostprijsfactoren, zoals onder meer de lonen, sociale- en overheidslasten, tolgelden, wisselkoersen, brandstoftoeslagen, assurantiepremies en in- en uitvoerrechten, na de totstandkoming van de overeenkomst verhoging ondergaat, ook al was deze verhoging voorzienbaar, is VoetbalreizenXL gerechtigd deze verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.
 4. Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de eventueel verschuldigde B(elasting) T(oegevoegde) W(aarde), doch exclusief elke overige heffing vermeld.
 5. Al onze genoemde prijzen zijn inclusief service-, verzend- en administratiekosten. Onder service-, verzend- en administratiekosten vallen alle kosten die worden gemaakt om de aanvraag vanuit de klant om te zetten naar een unieke voetbalervaring. De prijs welke in sommige gevallen vermeld staat op de ticket kan hierdoor afwijken van hetgeen dat u bij ons betaald heeft.

Artikel 15 – BETALING

 1. Na de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de opdrachtgever het door of namens VoetbalreizenXL in rekening gebrachte binnen de op de factuur/bevestiging vermelde betalingstermijn aan VoetbalreizenXL te voldoen, waarbij de valutadatum van de bijschrijving bij VoetbalreizenXL een doorslaggevende factor is of zal zijn.
 2. De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens VoetbalreizenXL heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is de opdrachtgever gehouden om aan VoetbalreizenXL de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van VoetbalreizenXL, onverminderd het recht van VoetbalreizenXL om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. De opdrachtgever is gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van VoetbalreizenXL. De buitengerechtelijke kosten die de opdrachtgever dan dient te voldoen, wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Niet tijdige betaling door opdrachtgever kan tot gevolg hebben dat een overeenkomst met onmiddellijke ingang door VoetbalreizenXL niet kan worden gegarandeerd.
 4. Bij niet tijdige betaling kan VoetbalreizenXL de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat VoetbalreizenXL daarbij verplicht kan worden tot betaling van een financiële vergoeding.
 5. Door betaling van (een gedeelte van) het verschuldigde, zoals op de factuur/bevestiging vermeldt, gaat opdrachtgever – nog afgezien van andere bepalingen – zonder enige uitzondering akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden vermeld.

Artikel 16 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien VoetbalreizenXL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. VoetbalreizenXL is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven is aan een of meer opdrachtgever(s) of een of meer medeopdrachtgevers(s).
 3. VoetbalreizenXL is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit het ontbreken van volledige dekking op de reis- en/of annuleringsverzekering van de opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheid van VoetbalreizenXL jegens haar opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van artikel 16.4 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van VoetbalreizenXL voor directe schade beperkt zijn tot een bedrag van EURO 450,00 per gebeurtenis of (een reeks van) gebeurtenissen die kennelijk of blijkbaar dusdanig verband met elkaar hebben dat zulks dient te worden beschouwd als een gebeurtenis.
 5. VoetbalreizenXL is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van VoetbalreizenXL.
 6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van VoetbalreizenXL gelden ook ten behoeve van werknemers van VoetbalreizenXL, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
 7. Wanneer opdrachtgever bij schade anderszins recht heeft op een schadeloosstelling, dient de opdrachtgever de geleden schade in dat geval op die verzekeringsmaatschappij, instelling of anderszins te verhalen en is VoetbalreizenXL gevrijwaard van claims in dezen. Tevens stelt de opdrachtgever VoetbalreizenXL schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor VoetbalreizenXL kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van opdrachtgever komen.
 8. Wanneer de opdrachtgever de berekende reissom of onderdeel hiervan niet volledig en/of niet tijdig heeft voldaan aan VoetbalreizenXL, kan de opdrachtgever – ingeval van schade of verwijtbaar ongerief – geen enkel recht op een (schade-)vergoeding laten gelden.
 9. Het uitvallen of verminderen van voorzieningen, welke VoetbalreizenXL niet kan beïnvloeden, mag en kan VoetbalreizenXL niet worden verweten en van enige schadeloosstelling kan dan ook geen sprake zijn.
 10. Wanneer opdrachtgever om welke reden en op welke wijze risico veroorzaakt of neemt, althans situaties veroorzaakt, althans hieraan meewerkt, althans niet verhindert, welke schade veroorzaken, althans (zullen) kunnen veroorzaken, kunnen door VoetbalreizenXL met onmiddellijke ingang worden uitgesloten verder aan de reis of het evenement deel te nemen. Van enige aansprakelijkheid jegens VoetbalreizenXL kan in casu geen sprake zijn.
 11. VoetbalreizenXL is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals, maar niet beperkt tot, agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de wederpartij. Als u wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig, hotel of stadion als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards of crew is dat voor eigen rekening van de wederpartij. VoetbalreizenXL verleent in deze gevallen geen restitutie aan de wederpartij.
 12. Indien de opdrachtgever een losse ticket heeft gekocht voor een wedstrijd via VoetbalreizenXL en er doen zich omstandigheden voor waardoor de opdrachtgever niet in het stadion komt, dan is VoetbalreizenXL voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk. Bij deze eventuele schade kan gedacht worden aan de vlucht naar de plaats van het stadion en een hotelovernachting.
 13. Het komt zo nu en dan voor dat wedstrijdkaarten vanuit de club steekproefsgewijs worden geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, dient u direct contact met ons op te nemen: wij kunnen altijd vervangende kaarten voor u regelen. Wanneer wij voor aanvang van de wedstrijd niets van u horen – en dus niet de mogelijkheid krijgen u tijdig te helpen – kunnen we niet aansprakelijk gehouden worden voor het missen van de wedstrijd.

Artikel 17 – ONVOLKOMENHEDEN OF KLACHTEN

 1. Een door de opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de reisovereenkomst, als bedoeld in artikel 4, lid 4, dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan de vertegenwoordiger van VoetbalreizenXL kenbaar te worden gemaakt. Deze vertegenwoordiger zal – indien opdrachtgever inderdaad heeft geconstateerd dat sprake is van een onvolkomenheid of klacht – ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van de opdrachtgever wordt verholpen. Mocht de geconstateerde onvolkomenheid volgens de opdrachtgever niet naar tevredenheid – alle redelijkheid daarbij in acht nemende – zijn opgelost, kan de opdrachtgever – wanneer een en ander schade heeft veroorzaakt bij opdrachtgever – een schriftelijke klacht indienen en wel uitsluitend binnen 1 (één) maand nadat het evenement, waarop zulks betrekking heeft, heeft plaatsgevonden. De uitsluitend schriftelijke klacht dient opdrachtgever te zenden aan: VoetbalreizenXL klachten, Julianaweg 141 JK
  1131 DH Volendam
 2. Aangezien VoetbalreizenXL dikwijls van derden afhankelijk is of zal zijn, zal de opdrachtgever zich in bepaalde situaties moeten schikken en aanpassen.
 3. Opdrachtgever zal er terdege rekening mee moeten houden dat in andere landen normen en gewoonten worden gehanteerd, die Nederlanders vreemd of (minder) bekend zijn.

Artikel 18 – CLUBCARDS

 1. Indien tickets bestaan uit elektronisch opgewaardeerde clubcards, dienen deze na terugkomst per omgaande worden geretourneerd. Bij verlies of niet retourneren van clubcards zullen de kosten, eventueel aangevuld met geleden schade en rente, worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 2. Clubcards dienen te allen tijde aangetekend per post te worden geretourneerd door de opdrachtgever aan VoetbalreizenXL op het door VoetbalreizenXL gecommuniceerde adres.

Artikel 19 – SPEELDATA & TIJDEN

 1. Opdrachtgever U dient zelf na te kijken of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door VoetbalreizenXL. Onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens dient de consument onverwijld te melden aan VoetbalreizenXL.
 2. VoetbalreizenXL kan niet gehouden worden aan de gegeven datum als indicatie, het betreft slechts een indicatie en kan derhalve worden gewijzigd. Een opdrachtgever die een reisovereenkomst aangaat of een losse ticket koopt via VoetbalreizenXL kan de overeenkomst niet annuleren op grond van het wijzigen van speeldatum en/of ontvangsttijdstip.

Artikel 20 – WIJZIGEN VAN DE VOORWAARDEN
VoetbalreizenXL is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. VoetbalreizenXL zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.